İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
DİĞER PROJE ÇAĞRILARI
 
ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Projesi ödüllü “İŞ FİKRİ YARIŞMASI” 'na başvurular başladı.

    Online başvuru linki: http://www.ansiad.org.tr/girisimcilikonbasvuru2016/


  ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ PROJESİ ÖDÜLLÜ “4.İŞ FİKRİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı:

Yarışmanın adı “Ansiad Girişimcilik Ekosistemi Projesi Ödüllü İş Fikri Yarışması”, sloganı

“Bi’düşünSEN Bulursun”dur.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar:

- Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD)

- Akdeniz Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yarışmanın İçeriği:

Batı Akdeniz Bölgesi’nde Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri arasında

girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim

bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin

geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Projesi kapsamında düzenlenen

girişimcilik yarışmasıdır. İş bu şartname Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı

İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar

hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:

Yarışmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yukarıda adı geçen üniversitelerin Önlisans,

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri arasında Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yenilikçi

ve Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

- Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak

- Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler

üretmesini teşvik etmek

- Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve

toplantı salonu, laboratuvar imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitimdanışmanlık

hizmetleri ile network imkânları (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları

(Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortam (Kuluçka

Merkezi) sunulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmak

- Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak

- Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak, inovatif, ilginç, topluma

faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve

bağlarının kurulmasını sağlamak

- Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek

yarının genç girişimcilerine destek olmaktır. 

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışma, ANSİAD ve düzenleyici kurumların web siteleri ve ilan panoları ile ANSİAD,

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel

Üniversitesi (SDÜ) sosyal medya adresleri üzerinden ilan edilecektir.

Kimler Katılabilir?

Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel

Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde okuyan Önlisans, Lisans, Yüksek

Lisans ve Doktora Öğrencilerinin katılımına açıktır.

- Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.

- Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.

- Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım

koşullarını sağlaması zorunludur.

- Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri

yarışmalardan ödül alan iş fikri ile katılım kabul edilmemektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları:

- Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Yarışma

kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve

sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler,

yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği

düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği

düzenleyen kurumlara 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel

tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

- Yarışmaya birden fazla iş fikri ile katılım sağlanabilir. Sınırlama yoktur.

- Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi,

ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, iş fikri ya da kavram, ürünler, hizmetler,

yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller,

teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri,

kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün

fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm

bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti

kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

- Yarışma kapsamında her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya iş fikrinin fikri

mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve

patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunun oluşması halinde bu

durumdan oluşabilecek sorunlardan yarışmacı sorumludur. İşbu şartnamenin kabulüyle bu

sorumlulukları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yarışma Başvurusunun Yapılması:

Yarışma başvurusu için www.ansiad.org.tr adresindeki on-line “Ön Başvuru Formu”

doldurulacak, projenin ön elemeyi geçmesi durumunda İş Modeli formatına geçilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı, 20 Kasım 2016

tarihine kadar www.ansiad.org.tr adresine on-line olarak iletmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi

ve dokümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, ANSİAD ve

Koordinatör birimlerin hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ön elemeyi geçen projelerin başvuruları, Ansiad’ın genelsekreterlik@ansiad.org.tr

adresine mail yoluyla yapılacaktır. 

Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Yarışmaya Başvuran İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi

- Projeler; Önlisans & Lisans ve Yüksek Lisans & Doktora Öğrencileri olmak üzere iki

kategoride değerlendirilecektir.

- Başvurularda doldurulacak formda proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması

gerekmektedir. Değerlendirme, belirlenen ve önceden ilan edilecek olan jüri tarafından

yapılacaktır.

- İlk değerlendirme yazılı proje dokümanı üzerinden yapılacak ve projelerin uygulanabilirliği,

rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği,

pazar potansiyeli, finansal getirisi konuları yarışmayı düzenleyen her bir katılımcı kurum

(Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi) tarafından değerlendirilecektir.

- Üniversitelerin Yarışma Koordinatörlerinden oluşan Ön Eleme Jürisi projeleri,

belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecek ve her bir kategori için proje sayısını 5’e

indirecektir.

- Her üniversiteden her bir kategori için ilk 5’e kalan proje katılımcılarına İş Modeli Hazırlama,

Pazarlama, Finans ve Yatırımcılarla İlişkiler hususlarında danışmanlık, eğitim ve mentörlük

hizmeti Antalya’da belirlenen gün ve yerde verilecektir. Kategorilerde tamamlanamayan

kısım, fazla başvuru yapılan kategori ile tamamlanacaktır.

- Finale kalan 30 proje, etkinlik günü öncesi açıklanıp, akademisyen bir moderatör eşliğinde

ANSİAD temsilcileri ile Antalya Teknokenti ve Göller Bölgesi Teknokenti temsilcilerinden

oluşan jüri karşısında sunum gerçekleştireceklerdir. Final Jürisi etkinlik günü öncesinde ilan

edilecektir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek hem

de jüri üyelerinin sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Sunumların proje ile tutarlılığı,

hazırlayan kişinin iş fikri ve projesine hâkimiyeti değerlendirilecektir. Jüri huzurunda

yapılacak sunumların ardından dereceye girenler belirlenecektir.

- Finale kalan proje sahiplerinin ve takım üyelerinin etkinlik günü orada bulunması ve bizzat

kendilerinin sunum yapması gerekmektedir. Aksi halde hak talep edilemeyecektir. Proje

sunumları tüm katılımcılar huzurunda yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanması Ve Ödüller:

Sonuçlar, 16 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Finalde açıklanacaktır. Ödül Töreni

16 Aralık 2016 tarihinde “ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ” kapanış gününde

gerçekleştirilecektir.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda;

Birincilik Ödülü : 30 gr. altın & Antalya Teknokenti’nde 1 yıllık ücretsiz çalışma mekânı

İkincilik Ödülü : 20 gr. altın

Üçüncülük Ödülü : 10 gr. altın verilecektir.

Ayrıca; bunun dışında her bir üniversitenin, her kategorisinin 1.sine ODTÜ Teknokenti

ziyaretine katılım imkânı, finale kalan 30 proje sahibine de Antalya Teknokenti’nde 3 firma

ziyareti imkânı sağlanacaktır. Yarışmaya katılanlara “Katılım Belgesi” verilecektir. 

Ödül Töreni:

Ödül Töreni, etkinlik duyurularında belirtilen tarih ve saatte yapılacak olan kokteyl eşliğinde,

protokol ve davetlilerin katılımıyla düzenlenecektir.

Yarışma Takvimi:

İş Fikri Proje Özeti Başvurusu (www.ansiad.org.tr adresindeki on-line Ön Başvuru Formu)

İş Fikri Proje Özeti Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2016

Ön Eleme Jürisi: 24 Kasım 2016

Ön Elemeyi Geçen 30 İş Fikri Proje Sahibine 03 Aralık 2016 tarihinde İş Modeli Eğitimi

(Kanvas) verilecektir.

Finalistler İçin İş Fikri Projesi Son Başvuru Tarihi: 07 Aralık 2016

İş Fikri Projesi Final Eleme Jürisi: 16 Aralık 2016

Ödül Töreni: 16 Aralık 2016

Değerlendirme Kriterleri

Ön elemeyi geçen projelerin değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

- Konsept (Projede, ürün veya hizmetin ne kadar açık tanımlandığı ve hangi müşteri

ihtiyaçlarını karşılayacağı görülebilmeli)

- Yenilikçilik (Projede firma / iş fikri nasıl farklılaşmıştır? Benzersiz yanı var mıdır?)

- İş Modeli (Projenin bir iş modeli var mıdır?)

- Pazar Analizi (Projede yeterli büyüklükte pazar fırsatı ve pazara nüfuz yeteneği var

mıdır?)

- Başarı kriterleri ve potansiyel çıkış fırsatları belirlenmiş midir?

- Finansal Analiz (Proje ne kadar sermaye gerektiriyor? Nasıl kullanılacağı iyi kurgulanmış

mıdır?

- Sunum Becerisi (Projede katılımcıların iş planını / projeyi sunuşları) 


 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr